CKP ติดหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องปีที่ 3

HoonSmart.com>> ‘ซีเค พาวเวอร์’ ได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) หรือ CKPower ประสบความสำเร็จ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสมดุลให้กับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ที่ผ่านมา CKPower มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจหลักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ CKPower มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากร การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ การบริหารจัดการของเสียและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างผลตอบแทน อย่างมั่นคงในระยะยาว