NBC ขายหุ้น “เนชั่น นิวส์” รับเงิน 293 ลบ. ลุยลงทุนรับเปิดประเทศ

HoonSmart.com>> บอร์ด “NBC” เคาะส่งต่อ บ.ย่อยให้ เครือ “NATION” พร้อมนำเงินทุน 293 ล้านบาท ขยายสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ตอบรับกระแสการเปิดประเทศ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด (NN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการข่าวสารและสื่อออนไลน์ให้แก่ บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด (NTV) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ NATION จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 99.9984% ของหุ้นทั้งหมดใน NN โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 293.77 ล้านบาท ส่งผลให้ NN สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ NBC ซึ่งการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ภายในวันที่ 25 ต.ค.2565 และคาดว่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน NN จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธ.ค.2565

นายทินกร พันพานิชย์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC กล่าวว่า บริษัทฯมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยครั้งนี้ ไปเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯเพิ่มเติม และใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดรายได้ เพิ่มสภาพคล่องในแก่บริษัทฯต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปัจจุบัน NBC เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น (Montri) ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านรถรับ-ส่งนักเรียน และให้บริการรถเช่าเพื่อการทัศนาจร ถือเป็นการเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ส่งผลให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางบวกสอดคล้องไปกับการใช้บริการรถเช่าเพื่อการทัศนาจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 ธ.ค.2565 จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ โลโก้ รวมถึงตัวย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย