AMARC เปิดเทรดวันแรกที่ 4.30 บาท เหนือจอง 48.28%

HoonSmart.com>>หุ้น AMARC เปิดเทรดวันแรกที่ 4.30 บาท เหนือจอง 48.28% บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ให้บริการจำนวนน้อยราย ทั้งนี้ 5 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำให้มูลค่าพื้นฐานเฉลี่ยของ AMARC ปี 66 ที่ 4 บาท/หุ้น

หุ้น AMARC เปิดเทรดวันแรกที่ 4.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ +48.28% จากราคาขาย IPO ที่ 2.90 บาทต่อหุ้น

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ให้บริการจำนวนน้อยราย โดย AMARC มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการครอบครองใบอนุญาตและรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐาน ทำให้สามารถให้บริการทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิตต้นน้ำ ถึง อุตสาหกรรมขั้นปลายน้ำ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ปัจจุบัน AMARC มีบุคลากรทางวิทยาศาสตร์กว่า 120 คน และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กว่า 400 เครื่อง เพื่อรองรับการให้บริการ

เงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 332.10 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) นำไปใช้จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับสากล ให้เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการเติบโต และสร้างผลตอบแทนนักลงทุนในระยะยาว

ทั้งนี้ 5 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำให้มูลค่าพื้นฐานเฉลี่ยของ AMARC ปี 66 ที่ 4 บาท/หุ้น