ก.ล.ต. ไทยเข้าร่วมประชุม IOSCO Annual Meeting ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia-Pacific Regional Committee (APRC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia-Pacific Regional Committee (APRC) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกในประเด็นที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน APRC และทั่วโลกให้ความสำคัญ ได้แก่ (1) ข้อกำหนดมาตรฐานด้านการเงินที่ยั่งยืน (sustainable finance) (2) แนวทางการกำกับดูแลและออกกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศให้มีความสอดคล้องกันเพื่อป้องกัน market fragmentation และ (3) Fintech

ในการประชุม APRC สมาชิกหลายประเทศให้ความสนใจในเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อยที่ทำการซื้อขาย crypto โดยเลขาธิการได้แลกเปลี่ยนพัฒนาการด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งล่าสุดได้มีการทำ public hearing เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (minimum purchase) ในแต่ละธุรกรรม และมีการยกระดับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานสมาชิกรวม 12 หน่วยงาน* ยังได้มีการลงนามใน APRC Supervisory MMoU ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือใหม่ในภูมิภาคที่มีความสำคัญ และจะเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการยกระดับการกำกับดูแลระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เลขาธิการและผู้บริหาร ยังเข้าร่วมประชุม Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) ซึ่งประเทศสมาชิกยังได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะทำงานด้าน sustainable finance และความท้าทายในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอีกด้วย