ZEN ได้รับคัดเลือก หุ้นยั่งยืน THSI ปี65 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

HoonSmart.com>> เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป  ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 170 บริษัท

คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (ZEN) กล่าวว่า “ในปีนี้ทางเซ็น กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”

โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด ซึ่งจะมีตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจด้วย โดยทางเซ็น กรุ๊ป ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ โดยมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินผ่าน 50% ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย รวมถึงการผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด