ก.ล.ต. ผนึก 3 หน่วยงานรัฐ ยกระดับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ E-licensing

HoonSmart.com>>กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ยกระดับกระบวนการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการ โดยลงนามบันทึกข้อตกลง “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ” หรือ E-licensing พร้อมเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคมนี้ นำร่องใบอนุญาต 2 ประเภท

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละฝ่ายในการให้บริการสำหรับการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงโครงการ E-licensing ว่า “ก.ล.ต. พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน โดยกำหนดแผนให้บริการด้านดิจิทัล (SEC Digital Services) และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ E-licensing เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ ก.ล.ต. มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนายกระดับสู่ระบบ Biz Portal เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มนำร่องให้บริการรับการยื่นคำขอใบอนุญาต 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) และจะมีการพัฒนาระบบรองรับใบอนุญาตประเภทอื่น เช่น ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566”

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกรรมของภาคธุรกิจ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ภาครัฐจึงให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมา ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ Biz Portal เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง ก.พ.ร. สพร. และ ก.ล.ต. จึงร่วมกันพัฒนาต่อยอดระบบ Biz Portal ให้รองรับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ หรือโครงการ E-licensing ซึ่งจะช่วยให้กิจการที่ต้องการขอรับใบอนุญาตได้รับความสะดวกตั้งแต่กระบวนการยื่นคำขอ การติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ และรับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการลดภาระด้านต้นทุนให้กับกิจการ รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน โดยการลงนามในวันนี้ จะช่วยให้กระบวนการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านระบบ Biz Portal สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562