PRG เพิ่มทุนจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 180 ล้านหุ้น พร้อมแจกฟรี PRG-W3

HoonSmart.com>>บอร์ด”พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น”(PRG) เพิ่มทุนออกหุ้นสามัญใหม่จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 180 ล้านหุ้น พร้อมออกวอร์แรนต์ PRG-W3 จำนวน 33,072,439 หน่วย จัดสรรผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 ต.ค. 2565

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น (PRG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2565 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ ่ 1 บาท กําหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นอกจากนี้ มีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3 (PRG-W3) หลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 33,072,439 หน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) 21 ต.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 ต.ค. 2565

พร้อมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญทีออกใหม่จํานวน ่ไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2

พร้อมกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 21 ต.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 20 ต.ค. 2565