ก.ล.ต.เปิดตัว “E-SUBMISSION ระยะที่ 2” เพิ่มช่องทางรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดตัวระบบ “E-SUBMISSION ระยะที่ 2” เพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 249 รายงาน ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและเดินทาง สอดรับกับร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .… ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงการเปิดตัวระบบ E-SUBMISSION ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2565 ว่า ก.ล.ต. ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยจัดให้มีแผนการพัฒนาบริการดิจิทัล (SEC Digital Services Roadmap) ตั้งแต่ปี 2563 โดยได้ดำเนินการจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลเพื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดตัวระบบ E-SUBMISSION ระยะที่ 1 เพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 115 รายงาน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564

ทั้งนี้ ระบบ E-SUBMISSION ระยะที่ 2 จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจที่มีความพร้อม สามารถนำส่งแบบคำขอและรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th โดยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำบริการ สามารถติดต่อ IT Service Desk โทร. (66) 1207 กด 3 กด 1 หรือ E-mail: helpdesk@sec.or.th