SCB ขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 0.50% MLR-MOR 0.25%

HoonSmart.com>>ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ MLR เป็น 5.50% MOR 6.095%  ไม่ขึ้นรายย่อย ส่วนเงินฝากประจำอัตราสูงสุด 0.50% มีผล 4 ต.ค.นี้

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50%เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) และเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารปรับขึ้นเฉพาะดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% เป็น 5.50% และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.845% เป็น 6.095% จะมีผลในวันที่ 4 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารประเมินแล้วว่าการปรับดอกเบี้ยควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประคับประคองลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ที่ 5.995% และจะยังคงติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเพื่อประเมินการตัดสินใจอีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ