TNL เพิ่มทุน 179.55 ล้านหุ้น ขาย BTS – RO หุ้นละ 33.06 บ. ทำเทนเดอร์ฯ

HoonSmart.com>>บอร์ด”ธนูลักษณ์”(TNL) มีมติเพิ่มทุน 179,547,664 หุ้น ขายให้ BTS จำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็น 41.09% ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,884.08 ล้านบาท โดย BTS เข้าข่ายทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ แต่ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน นอกจากนี้ เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 92,309,898 หุ้น ในอัตราส่วน 2.3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 6 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2565 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ภายในไตรมาส 1/66

บริษัท ธนูลักษณ์ (TNL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียน 132 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ได้แก่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) และ/หรือ บริษัทย่อยที่ BTS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,884,080,543.96 บาท

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้ง่หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ BTS แล้ว จะส่งผลใหฺ้ BTS ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นผลให้ BTS มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 33.06 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น ในอัตราส่วน 2.3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นออกใหม่ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในไตรมาส 1/66 โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 6 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2565

พร้อมกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พ.ย.2565 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 18 ต.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 17 ต.ค. 2565