BGRIM คว้า Best Company-ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม จาก HR Asia 2022

HoonSmart.com>>บี.กริม เพาเวอร์  คว้า 2 รางวัลใหญ่ สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย และรางวัล สุดยอดองค์กรที่ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จาก นิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากร และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน เป็นผู้แทนรับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565)” และรางวัล “We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2022 (สุดยอดองค์กรที่ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565)” จากเวที “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2022” จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี มร. วิลเลียม อิง บรรณาธิการใหญ่ของ Business Media International ให้เกียรติมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

คุณนพเดช กรรณสูต เปิดเผยว่า “กว่า 144 ปี ที่ บี.กริม ยึดหลัก ‘การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี’ นอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บี.กริม ยังมุ่งมั่นกับการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ทีมผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดี รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บี.กริม มีค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมของครอบครัว บี.กริม การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานในการร่วมงานกับ บี.กริม”

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 เป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment Model (TEAM) แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “บี.กริม มีการบริหารดูแลบุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่แตกต่างกัน ทั้งการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ผ่านการสร้าง Mindset และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บี.กริม ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ บี.กริม ยังดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” เสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม เตรียมพร้อมการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล อาทิ ร่วมกับ Global Innovation Catalyst (GIC) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Oxford มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ปรับมุมมองด้านความเป็นผู้นำ ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานจริง อีกทั้ง การร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และ Harbour.Space University จากประเทศสเปน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งนวัตกรรม เน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

โดยในปี 2565 นี้ นิตยสาร HR Asia ได้จัดการสำรวจองค์กรในประเทศไทยทั้งหมด 219 บริษัท มีผู้ผ่านการพิจารณาตัดสินทั้งหมด 67 บริษัท  บี.กริม ได้เข้าร่วมสมัครเป็นครั้งแรก และได้รับผลคะแนนความผูกพันพนักงานระดับเป็นเลิศ อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย รวมถึงมีการดูแลเอาใจใส่พนักงานได้อย่างยอดเยี่ยม สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร

“ต้องขอขอบคุณครอบครัว บี.กริม ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรอย่างดีเยี่ยม บี.กริม เชื่อมั่นว่า การดูแลบุคลากรอย่างดีที่สุด คือ การทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพหรือส่งต่อบริการที่ดีไปยังคู่ค้าหรือลูกค้าได้ และแน่นอนว่าคู่ค้าหรือลูกค้าก็จะได้รับความสุข เชื่อมโยงขยายผลไปถึงระดับประเทศ และเกิดเป็น ‘ความสุขมวลรวมประชาชาติ’ อย่างยั่งยืนตาม ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม” คุณเกรียงไกร กล่าวเสริม