SCG จัดตั้งบ.ย่อยขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า พร้อมขายหุ้นกู้ให้ ICC

HoonSmart.com>>”สหโคเจน (ชลบุรี)”หรือ SCG จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯถือหุ้น 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท พร้อมขายหุ้นกู้ให้”ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล”(ICC) ซึ่งมีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญร่วมกัน ขายจำนวน 90,000 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,000 บาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี คิดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตลอดอายุหุ้นกู้รวม 8.10 ล้านบาท

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) หรือ SCG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 1 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(ราคาพาร์) 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 3 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้่งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

พร้อมขายหุ้นกู้ให้บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญร่วมกัน โดยเป็นหุ้นกู้ของ SCG คร้ังที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ขาย 90,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท วันที่ออกหุ้นกู้ 22 กันยายน 2565 อายุ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน 22 กันยายน 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ A แนวโน้ม“คงที่”จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง มูลค่ารวมของรายการ ดอกเบี้ยที่บริษัทฯต้องจ่ายตลอดอายุหุ้นกู้ รวม 8.10 ล้านบาท