กลุ่ม PROS รับงาน 10 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 874.96 ลบ.

HoonSmart.com>>กลุ่มบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) ได้รับการว่าจ้างโครงการใหม่ จำนวนรวม 10 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 874.96 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) แจ้งว่า กลุ่มบริษัทได้รับการว่าจ้างโครงการก่อสร้างใหม่ โดย PROS ได้รับการว่างจ้างโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ มูลค่าทั้งหมด 118,021,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ 1. โครงการเมกาโฮม สาาแพรกษา ผู้ว่าจ้าง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) เป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน และ 2.โครงการงานระบบไฟฟ้าและย้ายตู้ MDB คลังสินค้าลำลูกกา คลอง 13 ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน

ส่วนกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และยูพีเค ได้รับการว่าจ้างโครงการก่อร้างใหม่ 1 โครงการ มูลค่า 734,020,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สัดส่วนของบริษัท 60% คิดเป็น 440,412,000 บาท) คือ โครงการก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ผู้ว่าจ้างคือ บริษัทไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ เป็นผลิตชิ้นงานคอนกรีต Precast Concrete I-Girder, C-Girder และ Precast Concrete Girder PCG ระยะเวลาก่อสร้าง 1,075 วัน

บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ (บริษัทย่อย) ได้รับการว่าจ้างโครงการก่อสร้างใหม่ 7 โครงการ มู่ลค่าทั้งสิ้น 22,919,162 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ 1.โครงการ DOW-Design Works for SCO Formulation Warehouse Project ผู้ว่างจ้างคือ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย เป็นงานออกแบบและยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน 2.โครงการ ALS-งานออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำและปั้มน้ำ ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นงานออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำและปั้มน้ำ ระยะเวลาก่อสร้าง 1 เดือน 3. โครงการ Lotus’s-Interior & Architecture Pancake Project Kanchanaburi ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม เป็นงานตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้า ระยะเวลาก่อสร้าง 2 เดือน

4. โครงการ Lotus’s-Interior Work Lotus Nakhon In (Mall Extention) ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม เป็นงานตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้า ระยะเวลาก่อสร้าง 2 เดือน 5.โครงการ GCME-Innovation Lab Extension Project ผู้ว่าจ้างคือ GC Maintenance and engineering Company Limited เป็นงานก่อสร้างส่วนขยายอาคาร Innovation Lab ระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน 6.โครงการ JFE-Installation Oil Separator Project ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) เป็นงานออกแบบและยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ก่อสร้างฐาน Foundation ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน และ 7.โครงการ IRPC-Fence for Hydra Plant Project ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท อินโนโพลีเมด เป็นงานก่อสร้างรั้ว ระยะเวลาก่อสร้าง 6 เดือน