ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่ง “สตาร์ มันนี่” เทรด SET

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “สตาร์ มันนี่  เบอร์ 1 ภาคตะวันออก จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินสด-เงินผ่อน ประกันชีวิต-ประกัน เตรียมขายไอพีโอ 300 ล้านหุ้น เทรด SET ปีนี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ-ทุนหมุนเวียน 

นางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สตาร์ มันนี่  ( SM )  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง ) ของ SM เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 300 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27% ของหุ้นหลังเพิ่มทุน

สำหรับ SM  ประกอบธุรกิจให้บริการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบขายเงินสดและขายเงินผ่อน และให้บริการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน; (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน; (3) สินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น ทะเบียนรถ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ณ 30 มิ.ย. 2565 มีสาขาทั้งหมด 91 สาขา แบ่งเป็น 16 สาขาหลัก และ 69 สาขาย่อย   Express 3 สาขา และสาขาสนับสนุนการทำธุรกิจอีก 3 สาขา ได้แก่ โกดังเก็บสินค้า ลานประมูล และศูนย์ทะเบียน

ปัจจุบันสาขาครอบคลุมจังหวัดภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการขยายตัวสูงจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จึงทำให้มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นรวมทั้งรายได้ต่อจำนวนประชากรสูง และเป็นพื้นที่ซึ่ง SM มีความเชี่ยวชาญ  และสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 2 จังหวัด คือ อุดรธานีและนครราชสีมา

ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม

นายชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่  ( SM ) กล่าวว่า  แผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (SET) มีวัตถุประสงค์ระดมทุนขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเติบโต และรองรับแผนการขยายสาขาในอนาคต  บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้นำสินเชื่อผ่อนชำระ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่ออุปโภคบริโภค ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ/หรือประกันชีวิต

ภายใต้แนวความคิดให้ลูกค้ามีความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักลงทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความสำเร็จของ SM

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ  4 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2565 – 2568 พัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางการเงินใหม่ ๆ พร้อมทั้งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการตามจังหวัดที่สำคัญของประเทศ มีการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และใช้รูปแบบการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของบริษัทฯ ในภาคตะวันออกเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจ

ผลประกอบการในช่วงปี 2562-2564 ที่ผ่านมา SM มีรายได้รวม 1,087.47 ล้านบาท 1,030.89 ล้านบาท และ 1,239.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ และรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้อื่น (รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าประกันภัย รายได้ส่งเสริมการขาย เป็นต้น)

สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ 78.19 ล้านบาท 47.62 ล้านบาท และ 102.94 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.19%, 4.62% และ 8.30% ตามลำดับ

งวด 6 เดือนแรก/2565 มีรายได้รวมจำนวน 717.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.19%  กำไรสุทธิอยู่ที่ 60.80 ล้านบาท ใกล้เคียงงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 14.91% อัตรากำไรสุทธิที่ 8.47% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของพนักงานเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา และมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อมาขยายพอร์ตสินเชื่อ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ สอดรับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น การทำงาน และ/หรือ เรียนออนไลน์ รวมถึงมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ และการขยายช่องทางการขายไปยังสาขา Express ซึ่งการขายจะเน้นแบบผ่อนชำระ ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นปรับสูงขึ้น เนื่องจาก สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป