“ชูเกียรติ รุจนพรพจี” ซื้อหุ้น AIT เข้าพอร์ต 0.0193% หนุนถือ 5.0164%

HoonSmart.com>> “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” เก็บหุ้น AIT เข้าพอร์ต 2 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0193% ขยับถือหุ้น 5.0164%

ชูเกียรติ รุจนพรพจี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ได้มาหุ้นของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 จำนวน 2 แสนหุ้น หรือคิดเป็น 0.0193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้น 51,750 หุ้น หรือ 5.0164% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ