SABUY ยกเลิกแผนลงทุนกลุ่ม TSR เดินหน้ากลยุทธ์ SABUYVERSE

HoonSmart.com>> HoonSmart.com>> “สบาย เทคโนโลยี” ล้มดีลเข้าลงทุน “เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง” รวมถึงธุรกรรมซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกลุ่ม “เธียรสุรัตน์ (TSR) แลกขายหุ้น พลัส เทค อินโนเวชั่น หลังเข้าไปช่วยดูแลงานขาย บัญชีการเงิน พร้อมปรับโครงสร้างแล้ว มองไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองบริษัท ทั้งภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว การเมืองไทยเปลี่ยนฉับพลันเกิดสุญญากาศ ยังไม่มีความชัดเจน ยันเดินหน้ากลยุทธ์ “SABUYVERSE The Next Visionary” สานต่อภารกิจธุรกิจ 7 สะดวก 7 SMART

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2565 ได้มีมติยกเลิกธุรกรรมลงทุนในบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (TSRL) ธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และการขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (PTECH) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัทฯ และ TSR ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองบริษัท จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมต่างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนก.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยดูแลการดำเนินงานของ TSR โดยเฉพาะเรื่องการขายที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน (Cross Selling) และด้านบัญชีการเงิน ซึ่งนำไปสู่การประชุมคณะกรรมการของ TSR เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 เพื่อแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ของ TSR เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารงานให้เกิด Synergy กับ Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหนึ่งเป็นการปรับโครงสร้างให้ TSR เปรียบเสมือนเป็นบริษัทในกลุ่ม SABUY

ตลอดจนความไม่แน่นอนจากภาวะ เศรษฐกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์ทางเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันจนเกิดสุญญากาศและจะยังคงไม่มีความชัดเจน

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565 และวันที่ 11 ส.ค.2565 ได้มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็น 30% ในบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง (TSRL) ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TRSL โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL (ธุรกรรม TSRL)

(ข) การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากบริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของ TSR (รวมเรียกว่า กลุ่ม TSR) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่กลุ่ม TSR (ธุรกรรมที่ดิน)

(ค) การขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น (PTECH) จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็น 11.06% ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (ธุรกรรม PTECH)

คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2565 จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 28 ก.ย.2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตามแม้บริษัทฯ จะมิได้เข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังจะคงมุ่งเน้นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “SABUYVERSE The Next Visionary” สานต่อภารกิจธุรกิจ 7 สะดวก 7 SMART โดยจะมี TSR ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทในกลุ่มสบาย และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมในชีวิตประจำวันของมหาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายได้อย่างสะดวกสบายใน SABUY Ecosystem และสามารถสร้างรายได้และเลี้ยงชีวิตได้ด้วยเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ