ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์ “ทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน” ส่งรายงานการลงทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1) ให้มีรอบระยะเวลาที่ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อลดภาระและขยายระยะเวลาการจัดทำและนำส่งรายงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1) เพื่อลดภาระและขยายระยะเวลาการจัดทำและนำส่งรายงานของทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัป) โดยได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายได้ที่เกิดจากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่ได้จดแจ้งกับ ก.ล.ต. โดยมีการลงทุนและคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะดึงดูดให้มีผู้สนใจจัดตั้ง PE Trust เพิ่มขึ้น ทำให้ทรัสตีมี PE Trust ที่ต้องดูแลจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการกำหนดระยะเวลาการนำส่งแบบ PE Trust-1 เป็นเวลา 15 วัน จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินการของทรัสตี

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำหลักการและร่างประกาศ โดยขยายระยะเวลาการจัดทำและส่งรายงาน แบบ PE Trust-1 จากเดิมที่กำหนดให้ส่งแบบรายงานดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่สิ้นรอบปีบัญชีของทรัสต์ เป็นภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้มีระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มขึ้น และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับการจัดทำและส่งเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=831 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: warunee@sec.or.th หรือ chatchan@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2565

__