TOP เคาะราคาจองซื้อเบื้องต้น 52-54 บาท สรุปครั้งสุดท้าย 20 ก.ย.

HoonSmart.com>>”ไทยออยล์”(TOP) กำหนดราคาจองซื้อหุ้นเบื้องต้น 52-54 บาท จัดสรรประชาชนทั่วไป (PO) 18,996,815 หุ้น และจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 173,310,878 หุ้น ในอัตราส่วน 11.7681 หุ้นเดิม : 1.00 หุ้นใหม่ คาดแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย 20 ก.ย.นี้ โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment shares) ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

บริษัท ไทยออยล์ (TOP) แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ก.พ.2565 มีมติรเพิ่มทุนจำนวน 192,307,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 10.00 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 18,996,815 หุ้น และจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯจำนวน 173,310,878 หุ้น ในอัตราส่วน 11.7681 หุ้นเดิม : 1.00 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อเบื้องต้น 52.0-54.0 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย 20 ก.ย.2565 กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 9-16 ก.ย. 2565 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 19 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) 18 ส.ค. 2565

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปของบริษัทฯ คือ 52.0 – 54.0 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 192,307,693 หุ้น โดยแบ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่เกิน 173,310,878 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปประมาณ 18,996,815 หุ้น ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment shares) ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้จะมีอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Ratio) เท่ากับ 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจํานวน)

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over – Allotment Agent) (หากมี)