ก.ล.ต.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีตัวแทนจาก “สศค.-ธปท.-สำงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ร่วมคณะทำงาน ด้าน “เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน

ด้วยสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษา

ในการนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนและเสนอแนวทางการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับนโยบายตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. พิจารณาการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน