ก.ล.ต.ร่วมจัดทำมาตรฐานสากลเปิดเผยข้อมูล ESG ผลิตภัณฑ์ลงทุนฉบับภาษาไทย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดทำมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน (Global ESG Disclosure Standards for Investment Products) ฉบับภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจผู้ประกอบวิชาชีพไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน (มาตรฐานฯ) และสามารถนำไปใช้ในสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ CFA Institute และ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ในการส่งเสริมเรื่อง ESG ในมิติต่าง ๆ เพื่อการเติบโตของตลาดทุนที่ยั่งยืนซึ่งมิติด้านหนึ่งคือ มาตรฐานฯ ที่ได้ร่วมกันจัดทำเป็นภาษาไทยในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดนิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนสามารถอ้างอิงได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำแนะนำของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนพัฒนานิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing) และช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมที่ดีขึ้นต่อไป

Karyn Vincent, CFA, CIPM, Senior Head, Global Industry Standards and GIPS Standards Executive Director, CFA Institute กล่าวว่า CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันมุ่งพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเสมอมา นับตั้งแต่การเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการแสดงผลการดำเนินงานในระดับสากล (Global Investment Performance Standard: GIPS) โดยล่าสุด สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. ในการจัดทำมาตรฐานฯ (Global ESG Disclosure Standards for Investment Products) เป็นภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพไทยรู้จักมาตรฐานฯ ดังกล่าวมากขึ้น และเอื้ออำนวยในการนำไปใช้ประกอบการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป

นายวิน พรหมแพทย์, CFA นายกสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า การลงทุนอย่างยั่งยืนกำลังเป็นกระแสหลักที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก และเป็นที่น่ายินดีว่า นักลงทุนชาวไทยให้ความสนใจการลงทุนอย่างยั่งยืนเช่นกัน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 ที่ 6.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปีก่อน (อ้างอิง Morningstar Thailand)

อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้ยังคงมีความสับสน ขาดมาตรฐานกลาง สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน จึงได้ริเริ่มให้นำ Global ESG Disclosure Standards for Investment Products ที่จัดทำโดย CFA Institute มาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ ก.ล.ต. นำโดยท่านเลขาธิการ ที่กรุณาสนับสนุนและผลักดันการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและนักลงทุนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ CFA Institute ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน ได้เผยแพร่มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (ฉบับภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้กำหนดนิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน ควรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ (แบบสมัครใจ) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่เสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้น ๆ ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษามาตรฐานสากลด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน (Global ESG Disclosure Standards for Investment Products) ฉบับภาษาไทย ได้ที่

https://www.cfasociety.org/thailand/Pages/Investment-Industry-Standards.aspx และ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/HandbooksGuidelines.aspx