ก.ล.ต.ตั้ง “ธวัชชัย-จอมขวัญ-เอนก” นั่งรองเลขาธิการ รับปรับโครงสร้างองค์กร 1 ม.ค.66

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.แต่งตั้งรองเลขาธิการ 3 ตำแหน่ง หลังบอร์ดเคาะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ดัน “ธวัชชัย พิทยโสภณ” ขึ้นรองเลขาธิการ ดูแลสายกฎหมาย และสายบังคับใช้กฎหมาย “จอมขวัญ คงสกุล” ดูแลสายกำกับบัญชี สายระดมทุน และสายสื่อสารองค์กร “เอนก อยู่ยืน” ดูแลสายนวัตกรรมทางการเงิน และสายยุทธศาสตร์และแผนงาน มีผล 1 ม.ค.66

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงมีมติแต่งตั้ง รองเลขาธิการ เพื่อรองรับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นและทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายกฎหมาย และสายบังคับใช้กฎหมาย

2. นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายกำกับบัญชี สายระดมทุน และสายสื่อสารองค์กร

3. นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายนวัตกรรมทางการเงิน และสายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ทั้งนี้ นายธวัชชัย พิทยโสภณ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได้รับคุณวุฒิเนติบัณฑิตไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายงานเลขาธิการ ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา และฝ่ายพัฒนาบริษัท และผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์) และได้รับคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA) และ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน

นายเอนก อยู่ยืน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาบริษัท และฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน และผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย