ก.ล.ต.ตั้ง “อารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์” ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับบัญชี

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. แต่งตั้ง “อารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์” ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี มีผล 1 ก.ย.65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี ซึ่งดูแลงานฝ่ายกำกับการสอบบัญชี และฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

อารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์

นางสาวอารีวัลย์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านบัญชี จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2555 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการสอบบัญชี และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน ปัจจุบันเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี