ซีพี-เมจิ ร่วมกับ อ.หนองแค สร้างโภชนาการยั่งยืน โครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต”

HoonSmart.com>>อำเภอหนองแค ผนึกกำลังกับ ซีพี-เมจิ ดำเนินโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต”  สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม  เพิ่มโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้บางส่วนไปจำหน่าย  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับชุมชนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานส่งมอบโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ให้แก่ โรงเรียนวัดหนองครก ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยมี นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด พร้อมด้วย นายณฐาภพ หัตถโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เปิดเผยว่า อำเภอหนองแค ผนึกกำลังกับ ซีพี-เมจิ ดำเนินโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกผัก ถั่วฝักยาว เห็ด มะนาว ใบกระเพรา มะละกอ เพิ่มโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้บางส่วนไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ชาวชุมชน ปลูกฝังการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน ทำแปลงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำปุ๋ยหมักคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับชุมชนตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก กล่าวว่า โรงเรียนขอขอบคุณ อำเภอหนองแค และ ซีพี-เมจิ ที่จัดโครงการที่ดีให้แก่เด็กๆ โดยโครงการดังกล่าว ช่วยให้เด็กนักเรียน จำนวน 124 คน เข้าถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์และปลอดสารพิษ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย ทั้งให้ความรู้ด้านสุขโภชนาการ พร้อมปลูกฝังความรู้และสร้างจิตสำนึก ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในตนเอง ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองลงมือทำ เช่น การรดน้ำผัก และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง

ชาลินี พูนลาภมงคล

ด้าน นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านความยั่งยืน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน “อาหารมั่นคง” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างทั่วถึง จึงร่วมกับ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม จัดโครงการ “ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” สร้างแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมการสร้างอาหารในชุมชน และขยายผลสู่ชุมชนเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย