MAJOR ซื้อหุ้น WORK เพิ่ม 0.0671% หนุนถือ 10%

HoonSmart.com>> “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” เข้าเก็บหุ้น WORK เพิ่ม 2.96 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0671% ขยับถือหุ้นแตะ 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ได้มาหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวน 296,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0671% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นแตะ 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ถือจำนวน 44,156,100 หุ้น