CRANE แจงเปลี่ยนโครงสร้างผถห. -ปริศนาใครยกล็อต 17%

HoonSmart.com>>CRANE  เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น แจง 5 ผู้ถือหุ้นขาย -ปริศนาใครยกล็อต 17% 

นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการบริษัท ชูไก (CRANE ) ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot  (กระดานซื้อขายรายใหญ่ ) ของบริษัทฯ  วันที่ 26 , 29 สิงหาคม 2565 รวม 17.15% ของทุนชำระแล้ว ของผู้ถือหุ้น 5 คน ประกอบด้วย

น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี ขายทั้งหมด 30.95 ล้านหุ้น หรือ  4.08% หลังการขายไม่เหลือหุ้น, นายวันชนะ แพรรังสี ขายทั้งหมด 27.58 ล้านหุ้น หรือ 3.64%  คงเหลือ 0%

น.ส.เจนจิรา แพรรังสี ถือ 28.54 ล้านหุ้น หรือ 3.76%  คงเหลือหุ้น 11.21 ล้านหุ้น หรือ 1.48% ,น.ส.จิราลักษณ์ แพรรังสี ถือ  28.30 ล้านหุ้น หรือ 3.73% เหลือ 1.34 ล้านหุ้น หรือ 0.18%

น.ส.วนิดา ดาราฉาย   ถือ 28.08 ล้านหุ้น หรือ 3.70% คงเหลือ 913,611 ล้านหุ้น หรือ 0.12%

การทำรายการของผู้ถือหุ้นจำนวน 5 รายดังกล่าว เป็นการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย โดยผู้ซื้อ ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่เข้าข่าย  ทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ และอำนาจในการบริหารจัดการแต่อย่างใด