ตลท.-กองสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกฟผ.ส่งเสริมความรู้วางแผนการเงินการลงทุน

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนด้วย SET e-Learning สนับสนุนให้ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. มีองค์ความรู้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ เมื่อ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจร่วมโครงการกว่า 500 คน ทั้งนี้ ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม SET e-Learning ได้ทุกที่ทุกเวลา ครอบคลุมหลักสูตรด้านวางแผนการเงินการลงทุน พร้อมทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ในแต่ละหลักสูตร เรียนจบสอบผ่านรับประกาศนียบัตร (e-Certificate)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การอบรมผ่านหลักสูตร SET e-Learning มากกว่า 100 หลักสูตร ชุดคลิปความรู้ PVD Space เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ การสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กร หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney