AOP-UOBAM-SET ชวนอบรมฟรี หลักสูตร “หมดหนี้มีออม” 8 กย.65

HoonSmart.com>> สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) จัดโครงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินการลงทุนปี 65 ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้สนใจทั่วไป กับหลักสูตร “หมดหนี้มีออม” วันที่ 8 กย.65 อบรมฟรีผ่านออนไลน์ ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1nf7ugBkVJMmBhk5ljUwVD_E4nDbOp-dYtxcU685wffs/edit

Link – Google Forms ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร หมดหนี้มีออม ในวันที่ 8 กย.65
https://docs.google.com/forms/d/1nf7ugBkVJMmBhk5ljUwVD_E4nDbOp-dYtxcU685wffs/edit

ทั้งนี้สมาคมจะส่ง Link-ห้องอบรมให้ท่านทาง email ของท่านที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน