PLANET  ส่งมอบ Smart Pole เทคโน ฯ ไทย-ญี่ปุ่น

PLANET  ส่งมอบ Smart Pole แก่สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น


ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  (PLANET)  พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบเสาอัจฉริยะ  (Smart Pole) แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับเสาอัจฉริยะ  ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเสาอัจฉริยะต้นแบบ ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมต่อยอดเสาอัจฉริยะ” สู่การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป็น Smart City