SAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ช่วยผู้ป่วยถิ่นทุรกันดาร

ปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ และ ธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 500,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบเพื่อนำใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ จำนวน 21 แห่ง ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพ

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจของ SAM ในการบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยทางร่างกายและต้องการการรักษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ SAM เช่นกัน ทั้งนี้ ปรัชญาการดำเนินงานของ SAM นำหลักคิดจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 “โครงการแก้มลิง” ที่เปรียบเสมือนการดูดซับหนี้เสียของประเทศมาเก็บไว้บ่อพัก “บ้าน SAM” และบำบัดหนี้เสียเหล่านั้น ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพผ่าน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและประสบปัญหาด้านเครดิตให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม