กองทุน FUTUREPF จ่ายปันผล 0.2800 บาท ดีเดย์ 14 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนอัตรา 0.2800 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ก.ย.65 ด้านผลดำเนินงานไตรมาส 2/65 รายได้รวม 174.91 ล้านบาท อัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ย 92.2% จำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าประมาณ 90% เทียบเคียงสถานการณ์ปกติ

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 63 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในอัตรา 0.2800 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 17.8150 บาทต่อหน่วย

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินในไตรมาส 2 ปี 2565 กองทุนรวมมีอัตราปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92.2% (อ้างอิงตามสัญญาเช่า) และมีจำนวนผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 90% เทียบเคียงกับสถานการณ์ปกติ โดยส่วนลดค่าเช่าในภาพรวมทยอยลดลงตามแนวโน้มสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีผลทำให้กองทุน FUTUREPF รับรู้รายได้รวมเท่ากับ 174.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาส 1 และเพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ กองทุนได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ด้วยการคำนวนรายได้เป็นเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าส่งผลทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่รับรู้ในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจริง จำนวน 22.37 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่นับรวมการคำนวณรายได้ด้วยวิธีเส้นตรงดังกล่าว รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 196.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1

ทั้งนี้ จากการรับรู้รายได้รวมจำนวน 174.91 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 96.34 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 78.57 ล้านบาท ลดลง 3.8% จากไตรมาส 1 แต่เพิ่มขึ้น 59.5% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 119.62 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 198.19 ล้านบาท โดยกองทุนรวมนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดและพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนรวม

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออกหาประโยชน์