SSC แก้ฟรีโฟลตสำเร็จ เพิ่มเป็น 15.21% รายย่อยถือ 842 ราย

HoonSmart.com>>”บริษัทเสริมสุข”กระจายหุ้นถึงมือผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนแล้ว หลังจากต่ำกว่าเกณฑ์มา 2 ปี ล่าสุดมีรายย่อย 842 ราย ถือรวมกัน 15.21% ของทุนชำระแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทเสริมสุข (SSC) แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดย SSC มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 842 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15.21% ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น ตลท.จึงประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า SSC มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทเสริมสุข มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัท