EXIM BANK เสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศผู้ประกอบการรุ่นใหม่


จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 โดยมี ดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) พร้อมด้วยบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค