บล.พาย เปิดจองซื้อ MTOP3 ทริกเกอร์หุ้นไทยเป้า 5% ภายใน 5 เดือน

HoonSmart.com>> “บล.พาย” เปิดจองซื้อกองทุน Trigger Fund “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3” “MTOP3” บริหารโดยบลจ.เอ็มเอฟซี ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ภายใน 5 เดือน ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 5

บริษัทหลักทรัพย์พาย (PI) เปิดเผยว่า บล.พายเปิดให้จองซื้อกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 (MTOP3) บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ในระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค.2565 นี้ ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ภายใน 5 เดือน ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 5

กองทุนเปิด ‘MTOP3’ ใช้กลยุทธ์ Market Timing เพื่อจับจังหวะและสร้างโอกาสในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ไทยคุณภาพดี โดยในช่วงที่ตลาดขาขึ้นจะสามารถลงทุนในหุ้นได้ถึง 85-100% หรือในสถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลงก็สามารถเลือกหุ้น Defensive ที่มีความผันผวนต่ำสัดส่วน 0-50% ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนการลงทุนใน Trigger Fund ‘MTOP3’ คือ การคาดการณ์การชะลอตัวของเงินเฟ้อและปัจจัยด้านการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ เป็นต้น

เงื่อนไขการเลิกโครงการมีดังนี้ (1) หากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาทในระยะเวลา 5 เดือนแรก หน่วยกองทุนจะเลิกโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหากมูลค่าหน่วยไม่ต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วย (2) หากไม่มีการเลิกโครงการภายในระยะเวลา 5 เดือน ผู้ถือหน่วยสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่ บลจ. กำหนด และหาก ณ วันทำการใดที่มูลค่าหน่วย เป็นไปตามเงื่อนไขเลิกโครงการ บลจ. จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

บล.พายเปิดให้จองซื้อกองทุน ‘MTOP3’ ได้ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อเบอร์ 0-2205-7000 ต่อ 8883 , 8884 , 7018

คำเตือน (1) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (3) มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน