ตลท.ประกาศหุ้น SSS ขึ้น NC ปีที่ 2 เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีหยุดประกอบกิจการ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSS กรณีบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ต้องปรับปรุงฐานะการเงิน การดำเนินงานปีที่ 2 (NC ปีที่ 2) มีผลตั้งแต่ 18 ส.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว

ทั้งนี้ หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

สำหรับบริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น (SSS) อยู่ใน NC ปีที่ 1 และบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อ SSS เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 2 (NC ปีที่ 2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ SSS ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น