“พงษ์เทพ วิชัยกุล”เก็บหุ้น NCL 11.8137%

HoonSmart.com>>”พงษ์เทพ วิชัยกุล”เก็บหุ้น NCL 11.8137% หลังได้มาจะถือหุ้น 11.8137%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) โดย นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 11.8137% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 11.8137% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ