“สถาพร โพธิ์ทอง”ขายหุ้น OTO ออก 0.6023% เหลือถือหุ้น 4.4173%

HoonSmart.com>>”สถาพร โพธิ์ทอง”ขายหุ้น OTO ออก 0.6023% หลังขายแล้วคงเหลือถือหุ้น 4.4173%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) โดย นาย สถาพร โพธิ์ทอง ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.6023% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.4173% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ