“ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์”เก็บหุ้น B เพิ่ม 3.3234% รวมถือหุ้น 7.1898%

HoonSmart.com>>”ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์”เก็บหุ้น B เพิ่มอีก 3.3234% รวมถือหุ้น 7.1898%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ (B) โดย นางสาว ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.3234% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.1898% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ