บอร์ด iiG ไฟเขียวเพิ่มทุน แจก IIG-W1  ผู้ถือหุ้น 20:1 เดินหน้าขยายธุรกิจ IT Security

Hoonsmart.com>>บอร์ด iiG ไฟเขียวอนุมัติการใบสำคัญเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (IIG -W1) รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 20 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า เติมฐานทุนรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เชื่อมั่นโตต่อเนื่อง

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (iiG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 มีมติในประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IIG-W1) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 20 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมี ราคาใช้สิทธิ 32.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,861,842.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,861,842.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการการลงทุนใน บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็ม จำกัด (Lansing) จำนวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IIG-W1 จำนวน 5,000,000 หุ้น โดยมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565