IIG เพิ่มทุน 13.72 ล้านหุ้น ให้”แลนซิ่ง โฮลดิ้ง”-รองรับออกวอร์แรนต์

HoonSmart.com

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้เข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท
แลนซิ่ง โฮลดิ้ง (Lansing Holding) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ (Lansing)จํานวน 510,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ Lansing
ตลอดจนสินทรัพย์หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ Lansing Holding ที่มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการทั้งหมด และมีมติอนุมัติการเข้าทําสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Lansing Holding

ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.024 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คํานวณจากจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 38.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 331,449,992 บาท ให้แก่ Lansing Holding เพื่อเป็นการชําระค่าตอบแทนการรับ
โอนกิจการทั้งหมดจาก Lansing Holding แทนการชําระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IIG-W1) จํานวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (IIG-W1) โดยมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 32.00 บาทต่อหุ้น ในการนี้บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร IIG-W1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน
6,861,842.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 56,861,842.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 13,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ Lansing Holding และเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย IIG-W1 จํานวน 5,000,000 หุ้น

พร้อมอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565