บลจ.วรรณ ได้รับแต่งตั้งบริหารกองทุนส่วนบุคคล ออมทรัพย์ไทยออยล์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด เพื่อบริหารเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล นำโดย คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ คุณปัทมเกสร์ อมาตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธาริกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ   และ คุณอนัญญา ศิริกุลพัฒนผล ผู้จัดการ  ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์