STARK เพิ่มทุนขายพีพี 1,500 ล้านหุ้น นำเงินเทคโอเวอร์ LEONI 2 หมื่นล.

HoonSmart.com>>STARK เพิ่มทุนขายนักลงทุนเจาะจง (PP) 1,500 ล้านหุ้น นำเงินเทคโอเวอร์ LEONI มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 29 ก.ค. 2565 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  15,875.20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 17,375.20 ล้านบาท  โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เสนอขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) โดยบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาผู้ลงทุน และรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 14.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 ส.ค. 2565

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าซื้อหุ้น LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) สัดส่วน 100%  ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 560 ล้านยูโร (ประมาณ 20,588.90 ล้านบาท)   จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PP  ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน คาดดำเนินการทำธุรกรรมเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565