ก.ล.ต. สั่งซิปเม็กซ์อัพเดทลูกค้า กรณียื่นพักชำระหนี้ในสิงคโปร์

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief  (พักชำระหนี้) ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นั้น

วันที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2565 พบว่า เว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com)  ได้แจ้งข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium (Update on Moratorium Proceedings) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มีหนังสือให้ Zipmex แจ้งและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด