บลจ.วีคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมงาน Money & Banking Awards 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี จำกัด รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (WE-MONEY-R) ภายใต้การบริหารจนสร้างผลงานที่โดดเด่น โดยนายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วี (ซ้าย) รับมอบรางวัลจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ (กลาง) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จากงาน Money & Banking Awards 2022 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

นับเป็นรางวัลที่เน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญของ บลจ.วี และผู้จัดการกองทุน ที่มุ่งเน้นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนเปิด WE-MONEY-R เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (ความเสี่ยงระดับ 2: เสี่ยงต่ำ) มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge)