ILINK รับงานก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี มูลค่า 314.80 ลบ.

HoonSmart.com>>”อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น” (ILINK) และบริษัทย่อย ร่วมกันในนาม “INTERLINK CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 จำนวน 1 งาน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 314.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาการส่งมอบ 510 วัน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) แจ้งว่า บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากด (บริษัทย่อย) ่ ในนาม “INTERLINK CONSORTIUM” ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯในนาม “INTERLINK CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ TDDP2-NSI/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 314,800,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาการส่งมอบ 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทํางาน