JAS ขายทิ้งธุรกิจบรอดแบนด์ เล็งธุรกิจใหม่ ปันผลผู้ถือหุ้น

HoonSmart.com>> บอร์ด “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” ไฟเขียวขายทิ้งธุรกิจบรอดแบนด์ เส้นใยแก้วนำแสง เคาะขายหุ้น TTTBB สัดส่วน 99.87% พร้อมหน่วยลงทุน JASIF ที่ถือ 19% มูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท ให้กลุ่ม “แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” ชงผู้ถือหุ้น 23 ก.ย.65 ชี้ราคาเสนอซื้อน่าสนใจหลังประเมินแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เตรียมนำเงินใช้หนี้ เป็นทุนหมุนเวียนและรองรับธุรกิจใหม่ พร้อมเล็งปันผลผู้ถือหุ้นหลังธุรกรรมขายหุ้นจบ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2565 อนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ทริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์  (TTTBB) จํานวน 7,529,234,885 หุ้น สัดส่วน 99.87% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ 19,500 ล้านบาท

นอกจากนี้คู่สัญญาตกลงให้ดําเนินการปรับโครงสร้างเพื่อให้ TTTBB TTTI และ INC เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทรีบีบีจํากัด (3BB) รวม 100.00% ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของ 3BB ก่อนวันที่สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์

พร้อมทั้งอนุมัติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จํานวน 1,520,000,000 หน่วย สัดส่วน 19.00% ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค   (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ทั้งนี้ ธุรกรรมจําหน่ายหุ้น TTTB และ JASIF รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท

กรณีที่ JASIF ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2566 ถึงวันที่สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์และ AWN หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว มูลค่าเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนํามาหักออกจากราคาซื้อหน่วยลงทุน

ภายหลังการทําธุรกรรม TTTBB, TTTI, INC, 3BB (กลุ่ม TTTBB) และ JASIF จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 ก.ย. 2565

การขายหุ้นทั้งสองรายการในครั้งนี้สร้างผลกําไรและทําให้มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีภาระหนี้ลดลง ตลอดจนสามารถนําเงินส่วนที่เหลือไปชําระหนี้และสามารถสร่างโอกาสให้บริษัทฯ ได้เตรียมไว้เพื่อหาธุรกิจใหม่

คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าทำรายการ การเจรจาในการทําธุรกรรมในครั้งนี้มีการกําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองธุรกรรม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรจากการทําธุรกรรมและเป็นผลให้บริษัทฯ และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงอย่างมีนัยสําคัญ

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมจําหน่ายหุ้นถือเป็นการขายสินทรัพย์ในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ (Core Business) โดยการจําหน่ายหุ้น TTTBB มีเงื่อนไขที่จะต้องจําหน่ายหน่วยลงทุนของ JASIF ตามธุรกรรมจําหน่ายหน่วยลงทุนไปพร้อมกันด้วย

แม้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของเงินสด บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยอื่นๆ อาทิการให้บริการ content ผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี platform และสามารถเข้าถึง content ได้ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทบริษัท จัสมิน เทคโนโลยีโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทฯ จึง ไม่ได้เข้าข่ายมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด (Cash Company) แต่อย่างใด

ปัจจุบันธุรกิจของ TTTB เองยังคงเติบโตจากปีที่ผ่านๆมา แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวโน้มการดําเนินธุรกิจในอนาคตแล้วเห็นว่าผลจากการเจรจาในการทํารายการในครั้งนี้มีความน่าสนใจ บริษัทฯ จึงไม่ควรที่จะเพิกเฉยในการเจรจาในการทําธุรกรรม เนื่องจากมูลค่ารายการตามข้อเสนอจากผู้จะซื้อมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาธุรกิจใหม่ก็ตาม

สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน (1) เงินที่ต้องสํารองเพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (escrow) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและภาษี (2) ชําระหนี้สินบางส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ และ (3) เงินที่จะจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ หรือ การลงทุนที่เหมาะสมเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยเงินส่วนที่เหลือคือประมาณ 19,320 ล้านบาท หากจะนําไปใช้เพื่อการลงทุนใดๆ บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทฯอาจพิจารณาทําการจ่ายเงินปันผล หลังธุรกรรมการขายเสร็จสิ้น