ตลาดฯ ให้ความรู้บจ.ทำรายงานความยั่งยืน

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย และพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล กรรมการบริษัท บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ร่วมกิจกรรม Sustainability Reporting Workshop (GRI Standards) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานความยั่งยืนตาม GRI Standards ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนระดับสากลช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน