JASIF แจงสัญญา TTTBB-JAS คงเดิม โต้หุ้นใหญ่ขาย

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้บริหารกองทุน JASIF แจงสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ระยะเวลาเช่ายังคงเดิม กรณี JAS จะขายหรือโอนหน่วยลงทุน JASIF ออกยังเป็นไปตามสัญญาเดิม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎข่าวตามสื่อต่างๆ ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แรงขาย JASIF กดราคาร่วงแรงเมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.65) หลังมีข่าวว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เทขายออกมา ณ วันปิดสมุดทะเบียน 24 พ.ค.2565 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 19.00%

บลจ.บัวหลวงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. อ้างอิงจาก สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กับ บริษัท ทริบเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ลงวันที่ 19 พ.ย.62 ระบุว่า สัญญามีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าว ได้ครั้งละ 3 ปีจนถึงวันที่ 22 ก.พ.2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม จำนวน 196,100 คอร์กิโลเมตร และจนถึงวันที่ 29 ม.ค.2575 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 140,000 คอร์กิโลเมตร

2. อ้างอิงจาก สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาตกลงกระทำการ ระหว่าง กองทุน, TTTBB และ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 ระบุว่า JAS จะไม่ขายหรือ โอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ต่ำกว่า 19% ในระยะเวลา 6 ปีแรก นับจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุน (วันที่ 20 พ.ย.2562)

3. การแก้ไขอัตราค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า และ รายละเอียดในสัญญาต่างๆ ระหว่างกองทุนกับ TTTBB และ JAS จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

บริษัทจัดการ ขอชี้แจงว่าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกองทุน, TTTBB และ JAS นั้น มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่กองทุนได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในปี 2562 แต่อย่างใด โดยรายละเอียดต่างๆ รวมถึงค่าเช่าและระยะเวลาการเช่านั้น ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ