NEWS-AQUA ซื้อเนสท์ติดฟลาย 500 ลบ. ลงทุนธุรกิจ Peerto-Peer Lending

HoonSmart.com>>”นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น”และ”อควา คอร์ปอเรชั่น”ทุ่มซื้อเนสท์ติดฟลาย บุกลงทุนธุรกิจ Peerto-Peer Lending  คาดว่าจะทำรายการเสร็จภายในเดือนมิ.ย. 2565

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) และบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น (AQUA) เข้าลงทุนธุรกิจ Peerto-Peer Lending ให้บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล (PFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เนสท์ติดฟลาย (Nestify) จำนวน 117,645 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของหุ้นทั้งหมด ในราคารวมทั้งสิ้น จำนวน 500 ล้านบาท จากบริษัท เฟิร์ส พีทูพี และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Nestify

ทั้งนี้ AQUA ถือหุ้นใน PFA จำนวน 29,998 หุ้น คิดเป็น 59.9960%, NEWS ถือหุ้นจำนวน 19,999 หุ้น คิดเป็น 39.9980% และผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น คิดเป็น 0.0060%

NEWS จะชำระเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PFA ทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าหุ้นของ Nestifly จำนวน 200 ล้านบาท ค่าภาษีอากรของผู้ขายที่ PFA ต้องรับผิดชอบ จำนวน 10.4 ล้านบาท และเงินลงทุนในอนาคต จำนวน 29.6 ล้านบาท คาดว่าจะทำรายการเสร็จภายในเดือนมิ.ย. 2565

ด้าน AQUA จะชำระเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 360 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าหุ้นของ Nestify จำนวน 300 ล้านบาท ค่าภาษีอากรของผู้ขายที่ PFA ที่ต้องรับผิดชอบ จำนวน 15.6 ล้านบาทและเงินลงทุนในอนาคต จำนวน 44.4 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริการ ได้แก่ นายฉาย บุนนาค จากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป