ตลท.ปลด SP หุ้น PE 14-22 มิ.ย.ก่อนถูกเพิกถอน 23 มิ.ย.65

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ สั่งเพิกถอนหุ้น “พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์” (PE) ในวันที่ 23 มิ.ย.65 หลังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจะปลด SP ชั่วคราวในวันที่ 14-22 มิ.ย.65 ก่อนถูกเพิกถอน โดยไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling & Floor) ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ อีกทั้งให้คง NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนถูกเพิกถอนด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) ในวันที่ 23 มิ.ย. 2565เนื่องจากฝ่าฝืนข้อกำหนด บริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

พร้อมจะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวในช่วงวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญของ PE ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PE ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PE แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PE แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของ PE มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

พร้อมคงขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้น PE ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2565 และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance