ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ยกระดับเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไม่มีภาระเกินสมควร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมซึ่งประกอบด้วย หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม) และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ภายใต้โครงการ Simplified Disclosure ระยะที่ 2 และเป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine* โดยปรับให้มีการจัดทำข้อมูลใน factsheet เป็นรายเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ลดจำนวนหน้าจากเดิม 8 หน้า เป็น 3 หน้า

เพิ่มข้อมูลตามลักษณะประเภทกองทุน เช่น กองทุนตราสารทุนให้เปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของกองทุน ได้แก่ Sharpe Ratio, Alpha, Beta กองทุนตราสารหนี้ให้เปิดเผยการจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก และ Yield to Maturity เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนให้เข้าใจง่ายขึ้นในลักษณะกราฟแท่งเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดและค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน และยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเชิงอธิบายและแถบมิติความเสี่ยง

นอกจากนี้ ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม โดยเพิ่มหัวข้อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม และยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่อ่านเข้าใจยากให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบธุรกิจเห็นชอบร่วมกับแนวทางตามที่ ก.ล.ต. เสนอ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565